swallowtail

Spicebush Swallowtail - Papillio troilus

Return to garden page