cotton sedge

Cotton Sedge - Eriophorium sp.

Return to Pocono mountains - Flora and Fauna

Return to Garden page