liatris

Blazing Star, Gayfeather - Liatris spicata

Return to garden page